Caniphedrin 20 mg | 100 tabletten

Caniphedrin 20 mg tabletten voor honden ter behandeling van urine-incontinentie veroorzaakt door urethrale sfinctermechanisme-incompetentie bij geovariohysterectomiseerde vrouwelijke honden. Bevat per tablet: 20 mg Efedrinehydrochloride (overeenkomend met 16,4 mg efedrine). De verpakking bevat 100 tabletten voor oraal gebruik.
€ 27,25

Verkoop van dit diergeneesmiddel is via internethandel niet toegestaan.

Caniphedrin 20 mg tabletten voor honden ter behandeling van urine-incontinentie veroorzaakt door urethrale sfinctermechanisme-incompetentie bij geovariohysterectomiseerde vrouwelijke honden. Bevat per tablet: 20 mg Efedrinehydrochloride (overeenkomend met 16,4 mg efedrine). De verpakking bevat 100 tabletten voor oraal gebruik.

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL
CANIPHEDRIN 20 mg tabletten voor honden
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Efedrinehydrochloride 20 mg
(overeenkomend met 16,4 mg efedrine)
Hulpstoffen:
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.
3. FARMACEUTISCHE VORM
Tabletten
Witte tabletten met twee gekruiste breukstrepen. De tabletten kunnen worden verdeeld in 2 of 4 gelijke
delen.
4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Doeldiersoort
Hond
4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort(en)
Behandeling van urine-incontinentie veroorzaakt door urethrale sfinctermechanisme-incompetentie bij
geovariohysterectomiseerde vrouwelijke honden.
4.3 Contra-indicaties
Niet gebruiken bij honden met cardiovasculaire ziekte (d.w.z. cardiomyopathie, tachycardische
aritmie, hypertensie), hyperthyreoïdie, diabetes mellitus, verminderde nierfunctie of glaucoom.
Niet tegelijkertijd gebruiken met gehalogeneerde narcotica zoals halothaan of methoxyfluraan (zie
rubriek 4.8).
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het diergeneesmiddel is niet geschikt om te gebruiken voor de gedragsmatige oorzaak van in huis
plassen.
Bij teven die jonger zijn dan 1 jaar moet voorafgaand aan de behandeling de mogelijkheid van
anatomische afwijkingen worden overwogen die bijdragen aan incontinentie.
Het is belangrijk om elke onderliggende ziekte vast te stellen die de oorzaak is van polyurie/polydipsie
(PU/PD), wat ten onrechte kan worden gediagnosticeerd als urine-incontinentie.
BD/2020/REG NL 125855/zaak 769545 5
4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
De cardiovasculaire functionaliteit van de hond moet zorgvuldig worden beoordeeld voordat de
behandeling met het diergeneesmiddel wordt gestart en moet regelmatig tijdens de behandeling
worden gemonitord.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor efedrine moeten contact met het diergeneesmiddel
vermijden.
Efedrinehydrochloride kan toxisch zijn bij inslikken en ingestie kan fataal zijn, vooral bij kinderen.
Bijwerkingen kunnen bestaan uit slapeloosheid en nervositeit, duizeligheid, hoofdpijn, verhoogde
bloeddruk, verhoogde zweetproductie en misselijkheid.
Om accidentele ingestie te voorkomen, vooral door een kind, moet het diergeneesmiddel buiten het
zicht van kinderen worden toegediend. Ongebruikte tabletdelen moeten weer in het open vakje van de
blisterverpakking worden gedaan en in de doos worden geplaatst en op een veilige plek buiten het
zicht en bereik van kinderen worden bewaard.
In geval van accidentele ingestie, vooral bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden
geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Het wordt sterk geadviseerd dat zwangere vrouwen handschoenen dragen bij de toediening.
Was de handen grondig na toediening van het diergeneesmiddel.
4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)
In zeldzame gevallen zijn verhoogde polsfrequentie, ventriculaire aritmie en prikkeling van het
centrale zenuwstelsel waargenomen. Deze symptomen verdwijnen na dosisverlaging of beëindiging
van de behandeling.
Door de farmacologische eigenschappen van efedrine kunnen de volgende effecten optreden bij de
aanbevolen therapeutische dosis:
- Cardiovasculaire effecten (zoals tachycardie, atriumfibrillatie, stimulatie van de hartactiviteit en
vasoconstrictie).
- Stimulatie van het centraal zenuwstelsel (leidend tot slapeloosheid, excitatie, angst en
spiertrillingen).
- Mydriase
- Bronchodilatatie en afnamen van de slijmproductie in de slijmvliezen van de luchtwegen.
- Vermindering van de motiliteit en tonus van de darmwand.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).
4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet van toepassing.
4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De potentie van efedrine en het risico op bijwerkingen kunnen hoger zijn bij gelijktijdige toediening
met methylxanthinen en sympathicomimetica.
Efedrine kan het metabolisme van glucocorticoïden bevorderen.
BD/2020/REG NL 125855/zaak 769545 6
Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers kan hypertensie veroorzaken.
Efedrine kan het risico op theofyllinetoxiciteit vergroten.
Er bestaat een risico op hartritmestoornis bij gecombineerd gebruik met hartglycosiden (bijv.
digoxine), kinine, tricyclische antidepressiva en gehalogeneerde narcotica (zie rubriek 4.3).
Stoffen die leiden tot een verhoging van de pH van de urine kunnen de uitscheiding van efedrine
verlengen, wat kan leiden tot een verhoogd risico op bijwerkingen. Stoffen die leiden tot een verlaging
van de pH van de urine kunnen de uitscheiding van efedrine versnellen, wat kan leiden tot
verminderde werkzaamheid.
Na gelijktijdige behandeling met ergotalkaloïden en oxytocine kunnen vaatvernauwingen optreden.
Sympathicolytica kunnen de werkzaamheid van efedrine verminderen.
4.9 Dosering en toedieningsweg
Voor oraal gebruik.
De tabletten kunnen worden verdeeld in 2 of 4 gelijke delen om nauwkeurig doseren te waarborgen.
De aanbevolen aanvangsdosis is 2 mg efedrinehydrochloride (overeenkomend met 1,64 mg efedrine)
per kg lichaamsgewicht , overeenkomend met 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht, per dag gedurende
de eerste 10 dagen van de behandeling. De dagelijkse dosis kan worden verdeeld. Zodra het gewenste
effect is bereikt, kan de dosis worden verlaagd tot de helft of minder. Op basis van het waargenomen
effect en rekening houdend met het optreden van bijwerkingen, moet de individuele dosis worden
aangepast om de laagste effectieve dosis te vinden. De laagste effectieve dosis moet worden
gehandhaafd voor langdurige behandeling. In geval van een terugval moet de dosis weer worden
verhoogd tot 2 mg efedrinehydrochloride per kg lichaamsgewicht. Zodra de effectieve dosis is
vastgesteld, moeten honden nog steeds met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd.
Deze tabletsterkte is niet geschikt voor honden met een gewicht lager dan 2,5 kg (aanbevolen
aanvangsdosis van 2 mg/kg).
4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Bij hoge overdoseringen kunnen de volgende bijwerkingen optreden: tachycardie, tachyaritmie,
braken, verhoogde transpiratie, hyperventilatie, spierzwakte, tremor met hyperexcitatie en
rusteloosheid, angst en slapeloosheid.
De volgende symptomatische behandeling kan worden gestart:
- maagspoeling, indien nodig
- bij ernstige hyperexcitatie, toediening van kalmerende middelen zoals diazepam of neuroleptica
- bij tachyaritmie, toediening van bètablokkers
- versnelde uitscheiding door verzuring van de urine en verhoogde diurese.
4.11 Wachttijd(en)
Niet van toepassing.
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Farmacotherapeutische groep: urologica, efedrine
ATCvet-code: QG04BX90
5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Efedrine heeft een direct stimulerend effect op alfa- en bèta-adrenerge receptoren, die in alle
orgaansystemen aanwezig zijn. Het stimuleert ook de afgifte van catecholaminen door sympathische
neuronen. Omdat efedrine de bloed-hersenbarrière passeert, veroorzaakt het ook effecten die via het
centrale zenuwstelsel worden gemedieerd. Efedrine veroorzaakt specifiek een samentrekking van de
BD/2020/REG NL 125855/zaak 769545 7
inwendige urethrale sluitspieren en een ontspanning van de blaasspieren door een
sympathicomimetische werking op de adrenerge receptoren.
5.2 Farmacokinetische eigenschappen
Na orale toediening wordt efedrine snel en vrijwel volledig geabsorbeerd, waarbij de
piekplasmaspiegels na één uur worden bereikt. Efedrine wordt snel in alle weefsels gedistribueerd en
kan ook geleidelijk aan het centrale zenuwstelsel binnendringen. Efedrine wordt niet afgebroken via
de endogene routes voor catecholaminen, wat de langere werkingsduur vergeleken met adrenaline
verklaart. N-demethylering leidt tot norefedrine als de belangrijkste metaboliet, een potente metaboliet
die zeer snel bij honden wordt gevormd en significant lijkt bij te dragen aan het effect van efedrine.
Eliminatie vindt plaats via de nieren en is na bijna 24 uur voltooid. De halfwaardetijd is 3 tot 6 uur.
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1 Lijst van hulpstoffen
Gelatine
Aardappelzetmeel
Lactosemonohydraat
Talk
Cellulose, microkristallijn
Glycerol 85%
6.2 Belangrijke onverenigbaarheden
Niet van toepassing.
6.3 Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
Ongebruikte verdeelde tabletten moeten weer in de blisterverpakking worden gedaan en bij de
volgende dosis worden gebruikt.
6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaar de blisterverpakkingen in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de koelkast
of de vriezer bewaren.
6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking
Thermisch verzegelde blisterverpakking, bestaande uit aluminiumfolie en een PVC-folie met
10 tabletten per blisterverpakking.
Verpakkingsgrootte:
Kartonnen doos met 10 blisterverpakkingen van elk 10 tabletten.
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte
diergeneesmiddelen of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het
diergeneesmiddel
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
BD/2020/REG NL 125855/zaak 769545 8
7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Oostenrijk
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
REG NL 125855
9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE
VERGUNNING
Datum van eerste vergunningverlening: 12 augustus 2020
VERBODSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VERKOOP, DE LEVERING EN/OF
HET GEBRUIK
Niet van toepassing.
KANALISATIE
UDA

Dier Hond
Receptplichtig Nederland Ja
Receptplichtig Duitsland Ja
Receptplichtig Frankrijk Ja
Receptplichtig Spanje Ja
Overige informatie n.v.t.
Klantenreviews

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,38
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  Special Price € 7,87 Regular Price € 9,75
 3. O'Tom
  O’Tom tekenhaak 2 stuks
  € 4,90
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44