Algemene voorwaarden

Pharmacy4pets.nl
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel
Nederland
Tel: +31 854012783
Contact: [email protected]

Pharmacy4pets.nl is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53670604
BTW-informatie: One Stop Shop V.A.T.-no. NL850969803B01

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Pharmacy4pets.nl, gevestigd aan Mijlstraat 35, 5281 LJ, Boxtel te Nederland.
1.2. "klant": de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Pharmacy4pets.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Pharmacy4pets.nl. Alle uitingen van Pharmacy4pets.nl op de website www.pharmacy4pets.nl gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Pharmacy4pets.nl is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Pharmacy4pets.nl komt tot stand op het moment dat Pharmacy4pets.nl het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Pharmacy4pets.nl een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door Pharmacy4pets.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. Pharmacy4pets.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Pharmacy4pets.nl levert alleen aan particulieren.
3.7. Pharmacy4pets.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule

Herroepingrecht
4.1. Tijdens de zichttermijn van twee weken heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van twee weken begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Pharmacy4pets.nl de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Pharmacy4pets.nl terugsturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van de poststempel.
4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pharmacy4pets.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Pharmacy4pets.nl te wenden. De klant kan de annulering ook per post sturen:

Pharmacy4pets.nl
Antwoordnummer 16086
5280VJ Boxtel
Nederland

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijke, in ieder geval binnen de termijn van twee weken na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Pharmacy4pets.nl aan te geven.
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen.
Gevolgen van de herroeping
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval - indien niet reeds bij Pharmacy4pets.nl bekend - zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. Bij vooruitbetaling betaalt Pharmacy4pets.nl het aankoopbedrag exclusief de verzend en eventuele artsconsult kosten binnen 30 dagen aan de klant terug.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen, voedingssupplementen en voer.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In het geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van uw vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Pharmacy4pets.nl is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het geldende BTW-percentage van het afleverland van de bestelling.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Pharmacy4pets.nl gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen zijn incl. btw.
6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd

7.1. Bestellingen die betaald zijn worden door Pharmacy4pets.nl in beginsel binnen 5 werkdagen dagen verstuurd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Pharmacy4pets.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Pharmacy4pets.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Pharmacy4pets.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Pharmacy4pets.nl zich het recht voor de levering op te schorten.
7.3. Bestelt u receptplichtige diergeneesmiddelen dan dient u in het bezit te zijn van een geldig recept van een dierenarts. U dient het originele recept per post te versturen naar: Pharmacy4pets, Antwoordnummer 16086, 5280VJ Boxtel, Nederland. Wij dienen het originele recept binnen 7 dagen per post te hebben ontvangen, waarna het originele recept in ons bezit blijft. Zodra wij uw recept en betaling hebben ontvangen, versturen wij uw bestelling. Indien u wel een receptplichtig diergeneesmiddel besteld heeft, maar het bijbehorende geldige recept niet per post kunt aanleveren, zijn wij genoodzaakt uw bestelling te annuleren en €7,50 administratiekosten in rekening te brengen. De administratiekosten worden in mindering gebracht van het te crediteren bedrag.

8. Betaling

8.1. Alle door Pharmacy4pets.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij Pharmacy4pets.nl betalen via:
• iDeal (Nederland)
• Mastercard
• Maestro
• Visa
• PayPal
Wanneer u kiest voor PayPal als betaalmethode geldt een betalingstoeslag van 1,74% van het orderbedrag + €0,35,- per order.
8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Pharmacy4pets.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

10. Privacy

10.1. Pharmacy4pets.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar www.pharmacy4pets.nl Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waar Pharmacy4pets.nl voor staat. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Wet op de Persoonsregistratie. Voor het versturen van de gegevens via het internet maakt Pharmacy4pets.nl gebruik van SSL 128-bit encryption technologie (gecodeerd). Pharmacy4pets.nl beschikt over state-of-the-art technologie om uw gegevens te beschermen. Op de homepage van de site zult u altijd een veiligheidscertificaat treffen, let hierop, deze kunt u ook zelf verifiëren.

11. Informatie

11.1. Aan de bijsluiters en productinformatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij alles in het werk stellen om actuele bijsluiters en productinformatie te tonen op onze website, kunnen wij dit niet garanderen. Pharmacy4pets is niet aansprakelijk voor de inhoud van bijsluiters en eventuele onjuistheden daarin.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pharmacy4pets.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).