Norit 125 mg | 180 tabletten

Norit 125 mg tabletten kunt u inzetten om diarree te stoppen. De werkzame stof in Norit, geactiveerde kool, kan in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen binden.

Dosering:
Neem 6-9 tabletten in per keer innemen, maximaal 27 tabletten per dag. De tabletten dienen met water ingenomen te worden.De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool. De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.

Verpakking:
De verpakking bevat 180 tabletten.
RVG 02043 AV

Let op!
Dit is een geneesmiddel voor mensen:
- Geneesmiddelen worden niet verkocht aan personen onder 16 jaar.
- Er geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product.
- Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter.

€ 14,17

 

Incl. BTW. Verzendkosten: gratis (vanaf €59) of €4,95 - meer informatie

Norit 125 mg tabletten kunt u inzetten om diarree te stoppen. De werkzame stof in Norit, geactiveerde kool, kan in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen binden.

Dosering:
Neem 6-9 tabletten in per keer innemen, maximaal 27 tabletten per dag. De tabletten dienen met water ingenomen te worden.De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool. De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.

Verpakking:
De verpakking bevat 180 tabletten.
RVG 02043 AV

Let op!
Dit is een geneesmiddel voor mensen:
- Geneesmiddelen worden niet verkocht aan personen onder 16 jaar.
- Er geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product.
- Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Norit, 125 mg, tabletten
Geactiveerde kool

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-    Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-    Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-    Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-    Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1.    Wat is Norit en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.    Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.    Hoe neemt u dit middel in?
4.    Mogelijke bijwerkingen
5.    Hoe bewaart u dit middel?
6.    Inhoud van de verpakking en overige informatie


1.    WAT IS NORIT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Norit wordt gebruikt:
-ter aanvulling van dieetmaatregelen bij reizigersdiarree b.v. door verandering van voedsel of klimaat
-als hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen.

Norit bevat geactiveerde kool van plantaardige herkomst, hetgeen door haar grote inwendige oppervlak in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen kan adsorberen.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.


2.    WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-    U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
-    Ernstige verstopping van het maagdarmkanaal of verdenking daarvan, plotselinge buikpijn en met zweervorming gepaard gaande ontsteking van de dikke darm.

Wanneer moet u er extra voorzichtig zijn met dit middel
Bij vergiftigingen, de tabletten toedienen en onmiddellijk een arts waarschuwen.
Een aantal stoffen worden niet goed door geactiveerde kool geadsorbeerd. Voor deze stoffen dient een specifieke antidotum(tegengif) gebruikt te worden. De belangrijkste stoffen en de specifieke antidotum waarvoor dit geldt zijn: cyanide (tegengif is natriumnitriet) , ijzerverbindingen (deferoxamine), lithium (calciumpolystyreensulfaat), methanol(ethanol), ethyleenglycol (ethanol). Bij andere vergiftigingen dient zowel Norit tabletten als de antidotum gebruikt te worden.

Door gebruik van de tabletten kan de ontlasting zwart kleuren.
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het gebruik van Norit zal in het algemeen de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen. Gelijktijdig gebruik van Norit en orale contraceptiva (‘de pil’) kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode van anticonceptie (b.v. gebruik van een condoom) is in voorkomend geval noodzakelijk.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Norit kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Gebruik van de tabletten heeft geen nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Norit bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3.    HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Reizigersdiaree:
6-9 tabletten per keer innemen en maximaal 27 tabletten per dag. Verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de dag.
De tabletten met water innemen.

Bij vergiftigingen:
20 tabletten per keer, enkele malen herhalen met kleine tussenpozen.
Bij vergiftigingen, de tabletten toedienen en onmiddellijk een arts waarschuwen.


4.    MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Verstopping kan optreden. Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.


5.    HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Deze datum geldt ook als de verpakking is geopend.

Voor dit product zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de originele tablettencontainer; de tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.    INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
-    De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool.
-    De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Norit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Norit tabletten zijn zwart en rond met een diameter van 9 mm, en hebben aan één zijde de inscriptie “NORIT”. De tabletten zijn verpakt in containers van 50, 75 of 180 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Cabot Norit Nederland B.V. Astronaut 34
3824 MJ Amersfoort

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen: Vemedia B.V., Diemen.
Vemedia informatielijn: 0900 2333666 (€ 0,15 p/min)

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 02043.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017.

Dier Diereigenaar
Receptplichtig Nederland Nee
Receptplichtig Duitsland
Receptplichtig Frankrijk Nee
Receptplichtig Spanje
Overige informatie
Klantenreviews

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,50
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  Special Price € 4,84 Regular Price € 8,26
 3. Tick Twister by O'TOM
  Tick Twister by O’TOM | 3 stuks
  Special Price € 2,95 Regular Price € 3,94
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44