Bisolvon hoestdrank voor kinderen 125 ml

Bisolvon hoestdrank voor kinderen is te gebruiken bij vastzittende hoest. Bisolvon maakt het ophoesten gemakkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. Bisolvon voor kinderen bevat 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride en heeft een chocolade-kersensmaak.

Dosering:

Kinderen 5-10 jaar

3x daags 5-10 ml

Kinderen 2-5 jaar

3x daags 2,5-5 ml

Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Verpakking:
De verpakking bevat 125 ml.
RVG 06053 AV

Let op!
Dit is een geneesmiddel voor mensen:

- Geneesmiddelen worden niet verkocht aan personen onder 16 jaar.
- Er geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product.
- Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter.

€ 10,24

Bisolvon hoestdrank voor kinderen is te gebruiken bij vastzittende hoest. Bisolvon maakt het ophoesten gemakkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. Bisolvon voor kinderen bevat 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride en heeft een chocolade-kersensmaak.

Dosering:

Kinderen 5-10 jaar

3x daags 5-10 ml

Kinderen 2-5 jaar

3x daags 2,5-5 ml

Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Verpakking:
De verpakking bevat 125 ml.
RVG 06053 AV

Let op!
Dit is een geneesmiddel voor mensen:

- Geneesmiddelen worden niet verkocht aan personen onder 16 jaar.
- Er geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product.
- Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

4 mg/5 ml BISOLVON drank voor kinderen, 4 mg/5 ml
broomhexinehydrochloride

Inhoud van deze bijsluiter:
1.    Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.    Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.    Hoe gebruikt u dit middel?
4.    Mogelijke bijwerkingen
5.    Hoe bewaart u dit middel?
6.    Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.    WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

BISOLVON drank voor kinderen is een drank met 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride als werkzame stof.
BISOLVON is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2.    WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
•    U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
•    Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
•    Als uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Neem in dat geval contact op met uw arts .
•    U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
•    Als de hoestklachten aanhouden zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruikt is het verstandig om dan contact op te nemen met uw arts.
•    Dit product kan een licht laxerend effect hebben.

Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties die gerelateerd zijn aan de toediening van broomhexinehydrochloride. Als u huiduitslag krijgt (waaronder beschadiging van de slijmvliezen, bijvoorbeeld van de mond, keel, neus, ogen of bij de geslachtsorganen), stop dan met het gebruik van BISOLVON en neem direct contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast BISOLVON drank voor kinderen nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van BISOLVON tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u BISOLVON niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet kan worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen BISOLVON te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet bekend of het gebruik van BISOLVON effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’). Hiermee moet rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

BISOLVON drank voor kinderen bevat maltitol
BISOLVON drank voor kinderen bevat onder andere de hulpstof vloeibare maltitol. Wanneer uw arts u heeft verteld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat uw kind dit geneesmiddel inneemt. Maltitol kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,3 kcal /gram vloeibaar maltitol (2 ml Bisolvon drank voor kinderen bevat 1 gram vloeibaar maltitol).

Neem contact op met uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

3.    HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

BISOLVON drank voor kinderen bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

Vraag advies aan uw arts als de verschijnselen van een acute luchtwegaandoening niet snel verbeteren.

Gebruik dit geneesmiddel altijd zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In de verpakking zit een maatschaaltje. Hierop zijn deelstrepen aangegeven in milliliters (1,25; 2,5 ml en 5 ml). U kunt hiermee de benodigde hoeveelheid afmeten. Het maatschaaltje gevuld tot aan de eerste deelstreep is 1,25 ml. Het maatschaaltje gevuld tot aan de middelste deelstreep is 2,5 ml. Het maatschaaltje gevuld tot aan de bovenste deelstreep is 5 ml.
 
Kinderen van 5-10 jaar
3 maal daags 5-10 ml

Kinderen van 2-5 jaar
3 maal daags 2½-5 ml

BISOLVON begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. Laat uw kind daarom niet te snel stoppen met het innemen van BISOLVON

Naast BISOLVON drank voor kinderen zijn de volgende BISOLVON producten beschikbaar:
•    BISOLVON drank, voor volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar
•    BISOLVON tabletten, voor volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar
•    BISOLVON druppels voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar.

Heeft uw kind teveel van dit middel gebruikt?
Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht uw kind toch last krijgen, neem dan contact op met uw arts.

Is uw kind dit middel vergeten te gebruiken?
Wanneer uw kind een dosis vergeet, kan uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Laat uw kind geen dubbele dosis innemen om een vergeten dosis in te halen.

Als uw kind stopt met gebruik van dit middel
Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON drank voor kinderen veroorzaakt geen problemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.    MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u één van onderstaande bijwerkingen bemerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:
-    anafylactische reacties waaronder anafylactische shock, angio-oedeem (zich snel ontwikkelende zwelling van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen) en jeuk
-    ernstige bijwerkingen van de huid (waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
-    milde bijwerkingen in het maag-darmkanaal

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
-    duizeligheid
-    pijn in de bovenbuik
-    misselijkheid
-    overgeven
-    diarree
-    transpireren
-    tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminasen (bepaalde enzymen) aangetoond via een bloedonderzoek.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
-    overgevoeligheidsreacties
-    huiduitslag
-    netelroos.

Niet bekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld:
-    anafylactische reacties waaronder anafylactische shock, angio-oedeem (zich snel ontwikkelende zwelling van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen) en jeuk
-    ernstige bijwerkingen van de huid (waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)
-    benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.    HOE BEWAART DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur, niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of op de doos na 'Niet te gebruiken na' of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.    INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
•    De werkzame stof in dit middel is broomhexinehydrochloride. 5 ml drank bevat 4 mg broomhexinehydrochloride.
•    De andere stoffen in dit middel zijn vloeibaar maltitol (E965), sucralose (E955), benzoëzuur (E210), kersenaroma en gedemineraliseerd water.
BISOLVON drank voor kinderen met aardbeiensmaak bevat ook nog aardbeienaroma en hydroxyethylcellulose.
BISOLVON drank voor kinderen bevat ook nog chocolade-aroma en levomenthol.

Hoe ziet dit middel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit middel is verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 100, 125, 200 of 250 ml met een polypropyleen maatschaaltje.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
 
Tel: 0800– 2255889
e-mail: [email protected]

Fabrikant Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims
FRANKRIJK

BISOLVON drank voor kinderen is in het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 06053. BISOLVON drank voor kinderen met aardbeiensmaak onder RVG 107255.

Informatie voor de gebruiker
Uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid.
Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. Uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2016.

Dier Diereigenaar
Receptplichtig Nederland Nee
Receptplichtig Duitsland n.v.t.
Receptplichtig Frankrijk Nee
Receptplichtig Spanje n.v.t.
Overige informatie n.v.t.
Klantenreviews

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,38
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  Special Price € 7,87 Regular Price € 9,75
 3. O'Tom
  O’Tom tekenhaak 2 stuks
  € 4,90
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44