Gratis verzending in Nederland vanaf €59 meer informatie

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

Vectra Felis

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Vectra Felis 423mg 0.6-10kg 3 pipetten


Snel overzicht

Vectra Felis bevat een unieke combinatie van twee actieve bestanddelen. Vectra Felis beschermt kittens en volwassen katten tegen volwassen vlooien. Bovendien voorkomt Vectra Felis de ontwikkeling van alle onvolwassen vlooienstadia (eieren, larven en poppen) en helpt zo mee aan de bestrijding van de vlooien in de omgeving en dit tot 3 maanden.

0.053 kilogram

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 15,57
OF

Details

BIJSLUITER
Vectra Felis 423 mg/42,3 mg spot-on oplossing voor katten


1.    NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Santé Animale 10 av. de la Ballastière
33500 Libourne, Frankrijk


2.    BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg spot-on oplossing voor katten Dinotefuran/pyriproxyfen


3.    GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)

Per spot-on applicator à0,9 ml: 423 mg dinotefuran en 42,3 mg pyriproxyfen. Kleurloze tot lichtgele spot-on oplossing.


4.    INDICATIE(S)

Dit diergeneesmiddel doodt vlooien (Ctenocephalides felis) op besmette dieren en voorkomt verdere besmettingen gedurende één maand. Het verhindert ook vermenigvuldiging van vlooien door remming van de ontwikkeling van de vlooien in de omgeving van de kat gedurende 3 maanden.
Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van de behandelingsstrategie tegen vlooienallergie dermatitis (VAD), een ontsteking van de huid, bij katten.


5.    CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij katten of kittens die minder dan 0,6 kg wegen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

6.    BIJWERKINGEN

Lichte schilfering, voorbijgaand erytheem en alopecia kunnen worden waargenomen in zeldzame gevallen, welke gewoonlijk spontaan verdwijnen zonder behandeling.
Voorbijgaande cosmetische effecten zoals natte haren en witte droge residuen kunnen zeer zelden optreden op de plaats van toediening en kunnen aanhouden tot 7 dagen; echter, deze effecten zijn doorgaans niet meer waarneembaar na 48 uur. Deze veranderingen hebben geen invloed op de veiligheid of de werkzaamheid van het diergeneesmiddel.
Andere aandoeningen op de toedieningsplaats zoals erytheem, pruritus, laesies en ontsteking kunnen zeer zelden voorkomen. Hyperactiviteit en tachypnoe kunnen zeer zelden voorkomen.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
-    Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
-    Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
-    Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
-    Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
-    Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
 
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.


7.    DOELDIERSOORT(EN)

Kat


8.    DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Wijze van gebruik en toedieningsweg:

Toediening als spot-on.

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen om het diergeneesmiddel alleen toe te passen op een ongeschonden huid.

Dosering:

Gebruik één spot-on applicator voor één toediening op één kat.
De minimum aanbevolen dosis is 42,3 mg dinotefuran/kg lichaamsgewicht en 4,23 mg pyriproxyfen/kg lichaamsgewicht.

Het bereik van de behandelingsdosis is 42,3 tot 705 mg dinotefuran/kg lichaamsgewicht en 4,23 tot 70,5 mg pyriproxyfen/kg lichaamsgewicht voor katten van 0,6 tot 10 kg lichaamsgewicht.


9.    AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Hoe toe te passen:
De spot-on applicator verwijderen uit de verpakking.

Stap 1:
Houd de applicator rechtop, plaats de vingers onder de grotere schijf zoals afgebeeld


Stap 2:
Druk met de andere hand de kleinere schijf naar beneden totdat de 2 schijven elkaar raken. Dit zal het zegel doorbreken.

 
Stap 3:
De kat moet rechtop staan of in een comfortabele positie zijn voor een gemakkelijke toepassing. Spreid de haren aan het begin van de kop van de kat totdat de huid zichtbaar is. Dien het diergeneesmiddel langzaam toe met het puntje van de applicator op de huid. Vermijdt oppervlakkige toepassing op het haar van de kat.


Behandelingsschema:
Na eenmalige toediening, zal het diergeneesmiddel vlooienbesmetting gedurende één maand voorkomen en verdere vermenigvuldiging van vlooien voorkomen gedurende 3 maanden door het remmen van de ontwikkeling van de vlooien in de omgeving van de kat.
De noodzaak om katten opnieuw te behandelen die waarschijnlijk herbesmet zijn en het tijdsinterval tussen dergelijke behandelingen, dient te worden gebaseerd op de beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.


10.    WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.


11.    BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos en de spot-on applicator na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.


12.    SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort
Alle katten binnen het huishouden moeten worden behandeld. Honden in het huishouden moeten alleen worden behandeld met een diergeneesmiddel toegestaan voor gebruik bij deze diersoort.

Vlooien kunnen de mand van de kat, het beddengoed en gebruikelijke rustplaatsen zoals tapijten en zacht meubilair besmetten. In geval van massale vlooienbesmetting en aan het begin van de bestrijdingsmaatregelen, moeten deze plaatsen worden behandeld met een geschikt insecticide en vervolgens regelmatig worden gestofzuigd.

Het effect van wassen met shampoo op de werkzaamheid van het diergeneesmiddel is niet onderzocht. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen bij katten jonger dan 7 weken of met een gewicht van minder dan 0,6 kg (zie rubriek “Contra-indicaties”).
 
Zorg moet worden genomen om de dosis toe te dienen op een plaats waar het dier het niet af kan likken (zie rubriek “Aanwijzingen voor een juiste toediening”), en om te verzekeren dat de dieren elkaar niet likken/wassen direct na de behandeling.

Men dient ervoor te zorgen dat de inhoud van de spot-on applicator, of de toegediende dosis niet, in contact met de ogen van de te behandelen kat en/of andere dieren komt.

Er zijn geen studies uitgevoerd bij zieke of herstellende katten, daarom mag dit diergeneesmiddel alleen gebruikt worden op basis van de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Na gebruik de handen direct en grondig wassen.
Dit diergeneesmiddel is irriterend voor de ogen en de huid. Vermijd contact met de huid, ogen en mond.
In geval van accidentele aanraking met de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen.
Indien het diergeneesmiddel accidenteel in de ogen terechtkomt, dienen ze onmiddellijk gespoeld te worden met water, met de oogleden geopend, gedurende een voldoende lange tijdsperiode. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het diergeneesmiddel accidenteel wordt ingeslikt, , dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond..
Personen met bekende overgevoeligheid voor dinotefuran, pyriproxyfen of dimethyl sulfoxide moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt gedurende ten minste acht uur na het aanbrengen van het diergeneesmiddel. Het wordt daarom aanbevolen om het dier ’s avonds te behandelen. Op de dag van de behandeling, mogen behandelde dieren niet samen slapen met de eigenaars, met name kinderen.

Gebruikte applicatoren moeten direct vernietigd worden en niet binnen het zicht en bereik van kinderen gelaten worden.

Dracht en lactatie
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie bij volwassen vrouwelijke katten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.
Laboratoriumonderzoek met elk van de werkzame stoffen, dinotefuran of pyriproxyfen, bij ratten en konijnen hebben geen bewijs voor maternotoxische, teratogene of foetotoxische effecten geleverd.

Bij ratten is aangetoond dat dinotefuran de bloed-melk barrière passeert en wordt uitgescheiden via de melk.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Geen bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Er werden geen klinisch belangrijke bijwerkingen waargenomen bij gezonde kittens van 7 weken of ouder, welke 7 keer topicaal behandeld werden met tussenpozen van 2 weken en met maximaal 4 keer de hoogste aanbevolen dosis, behalve voorbijgaand oedeem of een droge huid op de toedieningsplaats.

Na accidentele ingestie van het diergeneesmiddel, kunnen voorbijgaande reacties zoals speekselen, abnormale feces en emesis voorkomen, maar deze zouden zonder behandeling binnen 4 uur moeten verdwijnen.

Onverenigbaarheden Geen bekend.
 
13.    SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen. Vervuil geen vijvers, waterwegen of sloten met het diergeneesmiddel of de gebruikte verpakkingen.

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.


14.    DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (http://www.ema.europa.eu/)


15.    OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootte
Kartonnen doos met 1, 3, 4, 6, 12, 24 of 72 spot-on applicatoren.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. Werkingsmechanisme:

De twee actieve bestanddelen van het diergeneesmiddel werken door middel van contact met de parasieten.

Dinotefuran werkt door middel van binding aan zenuwreceptoren van de insecten. Insecten hoeven dinotefuran niet in te nemen. Dinotefuran wordt gedeeltelijk opgenomen (geabsorbeerd) door de huid van de kat, maar de absorptie in het lichaam van de kat is niet relevant voor de effectiviteit van het diergeneesmiddel.

Pyriproxyfen werkt door verstoring van de reproductie en de groei van vlooien. Dit voorkomt besmetting van de omgeving van het behandelde dier met de zich ontwikkelende vlooienstadia.

Na een enkele toediening op de huid, worden de twee actieve stoffen binnen de eerste dag gedistribueerd over het lichaamsoppervlak van de kat.

Het diergeneesmiddel doodt vlooien binnen 2 uur na toediening van het diergeneesmiddel of 2 uur na besmetting van het behandelde dier.Lees meer

Extra informatie

Dier Kat, Kitten
Receptplichtig Nederland Nee
Receptplichtig Duitsland Nee
Receptplichtig Frankrijk Nee
Receptplichtig Spanje Ja
Overige informatie